Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie wydają orzeczenia i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania Poradni (powiat ciechanowski).

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje Zespół Orzekający ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci (powiat ciechanowski).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie jako placówka wskazana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wydaje na mocy porozumień zawartych między Powiatami orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, poza powiatem ciechanowskim, również dla powiatu żuromińskiego.

Zespół Orzekający w celu rozpatrzenia wniosku rodzica powołuje Dyrektor Poradni.

W skład Zespołu Orzekającego wchodzą:

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • lekarz;
 • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
 1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 2. asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
 3. pomoc nauczyciela,
 4. asystent edukacji romskiej – wyznaczeni przez ich dyrektora;
 • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni powyżej.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, rodziców dziecka lub ucznia, osób wchodzących w skład zespołu oraz osób uczestniczących z głosem doradczym.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia. Do wniosku wnioskodawca dołącza kopie dokumentów potrzebnych do jego rozpoznania. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:

 • dwóch rodzajów orzeczeń albo
 • orzeczenia i opinii, albo
 • dwóch rodzajów orzeczeń i opinii

– wnioskodawca składa jeden wniosek.

Wnioskodawca na początku udając się do PP-P wypełnia i przesyła/ dostarcza do Poradni Zgłoszenie (wersja DOC) (wersja PDF)

W PP-P w Ciechanowie posługujemy się jednym wzorem Wniosku do Zespołu Orzekającego – wnioskodawca podkreśla we wniosku, o co się ubiega.

Wniosek do Zespołu Orzekającego (wersja DOC) (wersja PDF)

OPINIE O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

Do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwalifikowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia obowiązku nauki w szkole. Powodem objęcia wczesnym wspomaganiem jest niepełnosprawność dziecka oraz potrzeba pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka.

Wczesne wspomaganie udzielane jest w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ubiegając się o powyższą opinię rodzice przede wszystkim muszą udowodnić niepełnosprawność dziecka i potrzebę pobudzania jego rozwoju.

Procedura wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka:

Rodzice/ opiekunowie prawni ubiegający się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wypełniają Zgłoszenie oraz stosowny Wniosek załączając do niego zaświadczenia lekarskie oraz znajdujące się w ich posiadaniu wyniki badań i inną dokumentację uzasadniającą wniosek, potwierdzającą rozpoznanie niepełnosprawności dziecka. Do wniosku dołącza się również wyniki badań i obserwacji, w tym wyniki badań psychologicznych.

Procedura wydawania powyższych opinii jest taka sama jak procedura wydawania orzeczeń.

W sprawach wymagających wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zbiera się Zespół Orzekający (po zebraniu całej dokumentacji w sprawie i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych).

Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Rodzic jest poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Zespół Orzekający zbiera się w określonym w zawiadomieniu (otrzymanym przez wnioskodawcę) terminie i wydaje odpowiednio:

 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO:

Procedura w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

Rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przedkładają w Poradni następujące dokumenty:

Konieczne jest dołączenie do wniosków opinii o dziecku przygotowanej przez nauczyciela na druku:

W sprawach wymagających wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zbiera się Zespół Orzekający (po zebraniu całej dokumentacji w sprawie i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych).

Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Rodzic jest poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Zespół Orzekający zbiera się w określonym w zawiadomieniu (otrzymanym przez wnioskodawcę) terminie i wydaje odpowiednio:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego/ orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA LUB INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) do wniosku rodzica należy dołączyć zaświadczenia lekarskie określające powód ubiegania się o nauczanie indywidualne oraz proponowany przez lekarza prowadzącego okres tego nauczania.

Rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) wypełniają takie same wnioski dołączając do nich inne wymagane dokumenty wskazane poniżej.

Jeśli nauczanie indywidualne dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (szkoła branżowa lub technikum), wówczas do wskazanych druków należy dołączyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Rodzic może przedłożyć wydane przez szkołę zaświadczenie informujące,
że w danym roku szkolnym nie jest prowadzona praktyczna nauka zawodu, w takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

 • zaświadczenie lek. medycyny pracy - nauczanie indywidualnego w szkole zawodowej (wersja DOC lub wersja PDF)

Wskazane (a niekiedy konieczne) jest dołączenie do wniosków opinii o dziecku przygotowanej przez nauczyciela na druku:

 • Opinia nauczycieli o uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego o potrzebie indywidualnego nauczania (wersja DOC lub wersja PDF)

W sprawach wymagających wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) zbiera się Zespół Orzekający (po zebraniu całej dokumentacji w sprawie i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych).

Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Rodzic jest poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Zespół Orzekający zbiera się w określonym w zawiadomieniu (otrzymanym przez wnioskodawcę) terminie i wydaje odpowiednio:

 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania/ orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczana
 • Orzeczenie o potrzebie indywidulnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/ orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/ orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

ORZECZENIA O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą spełniania obowiązku szkolnego (obowiązku nauki) przez osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Są przewidziane dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może być wydane maksymalnie na okres do 5 lat.

W orzeczeniu wskazane jest czy zajęcia mają formę indywidualną czy zespołową.

Ubiegając się o zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze rodzic/ opiekun prawny przedkłada następującą dokumentację:

W sprawach wymagających wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/ zespołowych zbiera się Zespół Orzekający (po zebraniu całej dokumentacji w sprawie i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych).

Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Rodzic jest poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Zespół Orzekający zbiera się w określonym w zawiadomieniu (otrzymanym przez wnioskodawcę) terminie i wydaje odpowiednio:

 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/ orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/ orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.