Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach, m. in. w sprawie:
 • stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja)
 • oceny gotowości szkolnej
 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6- letnie
 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego (dotyczy: ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (specyficzne trudności to inaczej dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotyczy uczniów zdolnych)
 • zasadności nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/ przedszkolu
 • w innych sprawach określonych w przepisach

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII:

Aby umówić się na wizytę do Poradni rodzic musi podać numer PESEL dziecka.

Rodzic/ opiekun prawny może ustalić wizytę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie w oparciu o pisemne Zgłoszenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka (druk dostępny poniżej lub jest dostępny w sekretariacie placówki).

DRUK ZGŁOSZENIA w wersji DOC oraz w wersji PDF         

Terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki.

Na wizytę w Poradni należy zabrać z sobą posiadane wyniki badań lekarskich, psychologicznych oraz książeczkę zdrowia dziecka, jeśli rodzic nie zabrał ich na pierwszą konsultację wstępną.

Niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym czasie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce na konsultację/ badania diagnostyczne wykonywane w Poradni.

Podczas pierwszej wizyty w Poradni obowiązuje konsultacja wstępna. Odbywa się tylko raz, przy kolejnych zgłoszeniach do placówki nie ma potrzeby umawiania konsultacji wstępnej. Konsultacja nie jest wymagana przy kolejnym zgłaszaniu się do Poradni (może jednak być wskazana, kiedy objawiły się inne niż dotychczas zgłaszane problemy).

 1. W ciągu do 3 tygodni od zgłoszenia się rodzica/ opiekuna prawnego ustalany jest termin wstępnej konsultacji (dotyczy wyłącznie osób, które zgłaszają dziecko do Poradni po raz pierwszy). Konsultacja może mieć miejsce na terenie Poradni lub odbywać się drogą telefoniczną.
 2. Na pierwszą wizytę zgłasza się sam rodzic/ opiekun prawny wraz z całą posiadaną dokumentacją dziecka (wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.). Jeśli konsultacja odbywa się drogą telefoniczną, to rodzic przestawia dokumentację dziecka podczas stacjonarnej wizyty w Poradni.
 3. W przypadku powtórnego zgłoszenia dziecka, które było już wcześniej diagnozowane w Poradni- odstępuje się od konsultacji wstępnej- dziecko jest umawiane na wizytę bez konieczności wcześniejszego spotkania z rodzicem/ opiekunem prawnym.
 4. W trakcie konsultacji wstępnej (dotyczy osób zgłaszających się po raz pierwszy) poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności, specyfiki zgłaszanego problemu, przebiegu rozwoju dziecka. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem lub niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej. Jest też poinformowany o przebiegu dalszego procesu wsparcia i pomocy (badania, czas trwania, przebieg badań itp.)
 5. Zasadniczym celem konsultacji wstępnej jest zapewnienie możliwości kontaktu rodzica ze specjalistą najpóźniej w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia oraz umożliwienie rodzicowi podjęcia pracy z dzieckiem zgodnie z uzyskanymi wskazówkami (ważne jest zapewnienie pomocy dziecku w trakcie oczekiwania na badania diagnostyczne). Konsultacja służy również właściwemu, dostosowanemu do potrzeb dziecka wskazaniu form dalszej specjalistycznej pomocy. Konsultacja służy też dostosowaniu dalszych działań proponowanych przez Poradnię do stwierdzonych potrzeb, w tym określeniu konkretnych specjalistów, do których ma w dalszej kolejności trafić dziecko lub/ i rodzic.
 6. W przypadku zakwalifikowania dziecka na badania diagnostyczne w celu wydania opinii Poradni – rodzic (opiekun prawny) wypełnia stosowny wniosek w trakcie konsultacji lub po badaniach diagnostycznych. Pracownik udzielający konsultacji decyduje do kogo w dalszej kolejności trafi dziecko lub/ i rodzic.
 7. Zazwyczaj po konsultacji dziecko jest umawiane na badania diagnostyczne.

BADANIA W PORADNI w celu wydania opinii

W Poradni wykonywane są:

 • Badania psychologiczne
 • Badania pedagogiczne
 • Badania logopedyczne

Badanie psychologiczne

W trakcie badania psychologicznego stosuje się testy o potwierdzonej wartości diagnostycznej, z aktualnymi normami. Wybór zastosowanego testu zależy od wieku dziecka i rodzaju zgłaszanego przez rodzica problemu. Najczęściej badanie ma na celu określenie przyczyn trudności w nauce lub przyczyn trudności wychowawczych i jest wykonywane na potrzeby wydania opinii bądź orzeczenia.

Na czas trwania badania dziecko zazwyczaj pozostaje w gabinecie w obecności osoby diagnozującej, bez opiekuna. O tym czy badanie będzie prowadzone w obecności rodzica bądź nie decyduje diagnosta, biorąc pod uwagę wiek dziecka i konieczność zapewnienia mu opieki.

Przewidywany czas trwania badania - do 3 h. Czas ten obejmuje zarówno sam proces diagnozy, jak i rozmowę z rodzicem po badaniu. Z uwagi na różne tempo pracy dzieci/uczniów, czas diagnozy może ulec zmianie. W trakcie badania są przewidziane przerwy.

Podczas badania psycholog określa tzw. iloraz inteligencji, ocenia sprawność różnych funkcji poznawczych, w tym pamięci, koncentracji, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz sprawdza kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

Badanie pedagogiczne

Zakres badania uzależniony jest od wieku badanego dziecka oraz rodzaju zgłaszanego przez rodzica/opiekuna problemu.

Najczęściej celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez ucznia. Na czas trwania badania dziecko/uczeń pozostaje w gabinecie w obecności osoby diagnozującej, bez opiekuna.

Przewidywany czas trwania badania - do 2,5 h. Czas ten obejmuje zarówno sam proces diagnozy, jak i rozmowę z rodzicem po badaniu. Z uwagi na różne tempo pracy uczniów, czas diagnozy może ulec zmianie. W trakcie badania są przewidziane przerwy.

Podczas badania, na podstawie wystandaryzowanych testów, pedagog ocenia (w przypadku uczniów) umiejętności o charakterze szkolnym: czytanie (tempo, technika, poprawność i rozumienie), pisanie (rodzaj błędów, tempo, technika, poziom graficzny pisma). Diagnoza obejmuje również sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych, a także wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki w zależności od wymagań programowych.

Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje sprawdzenie umiejętności umożliwiających w przyszłości naukę w szkole.

Ponadto, podczas badania pedagogicznego ocenie podlega rozwój funkcji słuchowo-językowych, istotnych w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

Diagnoza pedagogiczna opiera się także na przyjrzeniu się dostarczonych przez rodzica wytworów dziecka (zeszytów, prac, rysunków, sprawdzianów dziecka). Niektóre z prac dziecka podlegają kserowaniu.

W przypadku powtórnego badania analizuje się także dostarczoną dokumentację potwierdzającą pracę nad pokonaniem problemów, np. ćwiczenia ortograficzne lub zeszyty z terapii pedagogicznej. Cenną informacją jest również opinia nauczycieli o uczniu, świadectwa ucznia, ocena gotowości szkolnej.

W skład diagnozy wchodzi także rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i uczniem oraz obserwacja dziecka w trakcie badania.

Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwalają na ustalenie stanu wiedzy oraz praktycznych umiejętności dziecka/ucznia, a także pozwalają na rzetelne porównanie uzyskanych wyników z przewidzianymi normami wiekowymi. Pedagog na podstawie wyników jest w stanie podać istotne cechy funkcjonowania ucznia oraz udzielić wskazań do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem, czyli ustalić realny plan pomocy. Zalecenia są poparte przykładami ćwiczeń, które mogą pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności szkolnych.

Należy uprzedzić dziecko o planowanej wizycie i ogólnie przekazać, czego może się spodziewać.

 

Badanie logopedyczne

Celem diagnozy logopedycznej jest właściwe rozpoznanie określonego zaburzenia mowy występującego u dziecka. Przewidywany czas trwania badania do 1 h.

Podstawowe badanie logopedyczne obejmuje:

 • badanie rozumienia (sprawdzenie rozumienia nazw przedmiotów, zjawisk, czynności, cech, słów określających stosunki przestrzenne, sprawdzenie rozumienia prostych połączeń słownych i zdań złożonych)
 • badanie mówienia (sprawdzenie czynności nazywania, umiejętności powtarzania, mówienia z pamięci, odpowiadania na pytania oraz ocena spontanicznych wypowiedzi dziecka). Badanie mówienia ma na celu: ustalenie zasobu dźwięków mowy, określenie zasobu słownictwa, ocenę umiejętności stosowania różnych form wyrazowych (odmiany wyrazów), umiejętność budowania zdań. ocenę płynności mówienia oraz takich elementów jak: rytm, akcent, tempo mówienia.

Badanie mowy powinno dostarczyć informacji na temat: czy dziecko rozumie pytania i kierowane do niego polecenia, czy mówi pojedyncze słowa czy zdania, czy wypowiada się chętnie, jaka jest jakość jego wypowiedzi (czy wyrazy są zniekształcane, czy używa poprawnych form gramatycznych, czy mówi płynnie).

Badania uzupełniające są wykonywane w zależności od wstępnie rozpoznanego zaburzenia, co oznacza, że nie zawsze ich pełen zestaw będzie zastosowany.

Do badań uzupełniających należy m. in.

 • badanie sprawności aparatu mowy (języka, warg)
 • badanie połykania
 • badanie oddechu
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie pamięci słuchowej
 • badanie płynności mowy.

Zazwyczaj po badaniach diagnostycznych wydawana jest opinia, rzadziej – orzeczenie.


OPINIA W SPRAWIE STWIERDZENIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ - uwagi do procedury:

Specyficzne trudności w uczeniu się to inaczej dysleksja, dysgrafia, dysortografia lub dyskalkulia.

Opinie w powyższej sprawie nie są wydawane dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz nie są wydawane dla uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną.

Przy wydawaniu powyższej opinii obowiązuje standardowa procedura, przy czym starając się o opinię należy udowodnić, że problemy dziecka nie są wynikiem zaniedbań, braku motywacji, braku odpowiednich warunków nauki czy braku adekwatnej pomocy i dodatkowych ćwiczeń.

Opinia zazwyczaj jest wydawana po drugim badaniu diagnostycznym. Między pierwszym a kolejnym badaniem upływa zwykle 1,5-2 lata. Ma to być czas poświęcony na wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w czytaniu, pisaniu czy liczeniu. I dopiero, kiedy podejmowane dodatkowe działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, ustalany jest termin kolejnej wizyty diagnostycznej w Poradni. Zgłoszenia na powtórne badania dokonuje rodzic lub opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.

Opinia stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się może być wydana najwcześniej po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Taka opinia wydana w szkole podstawowej jest ważna do końca edukacji, przy czym może wystąpić potrzeba ponownej diagnozy, zazwyczaj w celu uaktualnienia wskazań do pracy w szkole.

Niekiedy specyficzne trudności w uczeniu się nie zostają rozpoznane w szkole podstawowej, dopiero nauczyciele na kolejnym etapie edukacji zauważają potrzebę wizyty w Poradni i potwierdzenia bądź wykluczenia rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu się. W takim przypadku obowiązuje odmienna procedura. Rodzic lub pełnoletni uczeń składa wniosek do Dyrektora Szkoły, który zasięga w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej, a następnie całość dokumentacji przekazuje do Poradni.

Druki niezbędne dla szkół ponadpodstawowych zgłaszających uczniów po raz pierwszy pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (tzw. szkolna procedura) znajdują się poniżej:

WNIOSEK nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (w wersji DOC lub w wersji PDF)


OPINIE W SPRAWIE ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO lub OCENY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ lub MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEZ DZIECKO 6- LETNIE

Rodzic najpierw wypełnia Zgłoszenie (w wersji DOC lub w wersji PDF) i składa je (wysyła) w sekretariacie Poradni. Do Zgłoszenia rodzic dołącza Arkusz zgłoszenia dziecka wypełniony przez nauczyciela (w wersji DOC lub w wersji PDF).

Jeśli dziecko korzystało z edukacji przedszkolnej w klasie „0” rodzic przedkłada również Ocenę gotowości szkolnej sporządzoną przez szkołę/ przedszkole.


OPINIE W SPRAWIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI obejmują opinie dotyczące:

 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci z klas „0”)
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole (dotyczy uczniów szkół)

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA

Informacje ogólne

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia/realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego to forma pomocy dla uczniów, którzy doświadczają trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole, wynikających w szczególności z ich stanu zdrowia. Jest to forma pomocy ona dedykowana uczniom, wobec których dotychczas stosowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę/przedszkole nie przynosiły oczekiwanych efektów (co trzeba będzie udowodnić przedkładając adekwatną dokumentację).

Zindywidualizowana ścieżka polega na umożliwieniu realizowania niektórych zajęć (tych, na których ujawniają się trudności w funkcjonowaniu) indywidualnie na terenie szkoły/ przedszkola.

Zindywidualizowaną ścieżką nie mogą być objęci uczniowie, którym nie była do tej pory udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się również dla:

 1. uczniów objętych kształceniem specjalnym,
 2. uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

 

Przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, kiedy dziecko zaczyna doświadczać trudności w funkcjonowaniu, wynikających w szczególności ze stanu zdrowia dziecka, należy w pierwszej kolejności objąć ucznia/ uczennicę pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole/przedszkolu w formie lub formach, które są adekwatne do trudności w funkcjonowaniu oraz mają na celu zmniejszenie ich. Należy na bieżąco sprawdzać efekty udzielanych form pomocy. Jeżeli nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów, można rozpocząć procedurę ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

Jak biegać się o zindywidualizowaną ścieżkę?

 1. Rodzic składa do Poradni komplet dokumentów:
 • opinia nauczycieli (według ustalonego wzoru)

DRUK OPINII NAUCZYCIELI w wersji DOC i w wersji PDF

 • właściwe zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wskazujące wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia/uczennicy w szkole/przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wspólnie z oddziałem (według ustalonego wzoru).

DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO w wersji DOC i w wersji PDF

 1. Na etapie składania dokumentów następuje analiza prawidłowości ich wypełnienia przez pracownika przyjmującego dokumenty. Pracownik potwierdza datę wpływu dokumentów do sekretariatu nadając dokumentom numer.
 2. Przekazanie dokumentów pracownikowi merytorycznemu, który będzie konsultował wniosek rodzica.
 3. Ustalenie terminu konsultacji z rodzicem w możliwie najkrótszym terminie od daty wpływu wniosku.
 4. Konsultacja z rodzicem, w trakcie której między innymi dokonuje się analizy efektów udzielanej dziecku do tej pory pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Następnie pracownik merytoryczny podejmuje kontakt ze szkołą/przedszkolem, aby upewnić się, w jaki sposób przebiegała dotychczasowa pomoc udzielana dziecku oraz jakie były jej efekty. Zapoznanie się ze stanowiskiem szkoły/ przedszkola w sprawie zasadności objęcia ucznia/uczennicy zindywidualizowaną ścieżką, w tym z: proponowanym zakresem, w jakim uczeń/uczennica nie może brać udziału w zajęciach wspólnie z oddziałem oraz proponowanym okresem objęcia ucznia/uczennicy zindywidualizowaną ścieżką wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.
 6. Badania diagnostyczne w Poradni – najczęściej wskazane jest pełne badanie psychologiczno - pedagogiczne.
 7. W przypadku wątpliwości, braku wymaganych informacji lub zebrania rozbieżnych informacji diagnosta nawiązuje ponowny kontakt z przedszkolem/ szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły/przedszkola spotkania nauczycieli uczących dziecko z diagnostą/ diagnostami z udziałem rodzica.
 8. Wydanie opinii na określony okres czasu (okres obowiązywania zindywidualizowanej ścieżki nie może być dłuższy niż jeden rok szkolny).

 


OPINIE W SPRAWIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

WYDAJE ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY (informacja w zakładce ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY).