Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023

 Zajęcia na terenie szkoły podstawowej

 

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników/ klasy

 

Czas trwania

Liczba planowanych grup (ile maksymalnie)

Osoby realizujące

1.

„Bezpieczny w sieci”

Zaj. warsztatowe zespołów klasowych

SP IV-VIII,

2 h lekcyjne

6 grup SP, 6 grup szkoły ponadpodstawowe

M. Talarczyk-Molewska

M. Matuszewska

2.

Fajnie jest współpracować

Klasa

kl. IV-VI

w szkole

2h

 

A. Tucholska

M. Sychowska

3.

Emocje – jak je wyrażać

Klasa

kl. IV-VI

w szkole

2h

 

A. Tucholska

M. Sychowska

4.

Wiem jak się uczyć

Klasa

kl. IV

w szkole

2h

 

A. Tucholska

M. Załuska

E. Górczyk

5.

Stres ma wielkie oczy

Klasa

Na terenie szkoły SP klasa  IV - V

2 h

 

   A. Tucholska

E. Górczyk

M. Załuska

6.

Moja przyszłość moje decyzje

grupowe

Na terenie szkoły SP

2x45 min

Wszyscy

zainteresowani

M.  Załuska

7.

Warsztaty kształtujące samoocenę „Ciało nie określa”

grupowe

kl. VII, VIII

2x45 min

Wszyscy

zainteresowani

M.

Załuska

E. Górczyk

8.

Warsztaty „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

grupowe

Klasa III SP

2x45 min

Wszyscy

zainteresowani

 

E. Górczyk

M. Sychowska

9.

„Inny nie znaczy gorszy”

Zaj warsztatowe na terenie szkoły

Kl. II III SP

Zaj na terenie szkoły

90 min

 

2

A. Sacherska

M. Załuska

10.

„Zadbaj o swoją pamięć i koncentrację, a pomogą Ci w nauce”

Zajęcia grupowe

 

Kl. IV-V

Na terenie szkoły

2h

W miarę potrzeb

M. Sychowska

E. Kicińska

11.

„W grupie siła”

Zajęcia grupowe

Kl. IV - VI

Na terenie szkoły

2 h

W miarę potrzeb

M. Sychowska

E. Górczyk

 

Badania przesiewowe wśród uczniów w roku szkolnym 2022/2023

   

Rodzaj badań przesiewowych

Osoba realizująca

Badanie gotowości szkolnej

Aneta Tucholska

Gotowość szkolna

Marta Sychowska

Logopedyczne, pedagogiczne

Joanna Skrzypczyńska

Logopedyczne, pedagogiczne

Elżbieta Kicińska

 

Propozycje dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

  1. Propozycje spotkań tematycznych- prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

Kto realizuje?

Ile maksymalnie spotkań

1.        

Poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

2

Szkoły podstawowe

M.

Matuszewska

 

2

2.        

Bezpieczeństwo w sieci

2

Szkoły podstawowe

M. Matuszewska

M. Talarczyk-Molewska

2

3.        

Gotowość szkolna

1h

Rodzice „0” SP

A. Sacherska

1

4.        

„Jak wspomóc dziecko w nauce czytania”     

2,5 h

Rodzice uczniów kl. I-III

(na terenie szkoły)               

M. Sychowska

E. Kicińska

W miarę potrzeb

 

  1. Propozycje warsztatów dla rodziców

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

Kto realizuje?

1.        

Jak być dobrym rodzicem i dogadywać się ze swoim dzieckiem

12 h (6 spotkań po 2 godziny)

10-12 osób

Rodzice uczniów

A. Tucholska

B. Walczak

2.        

„W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć dziecko tego, co jest trudne w szkole”

1,5h

15

SP klasy 0, I, II

  1. Sacherska

3.        

„Spotkanie instruktażowe dla rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu z kl. I-III”

2,5 h

Maks. 10

Rodzice uczniów kl. I-III

Elżbieta Kicińska i Aneta Tucholska

4.        

„Jak wspomóc dziecko w nauce czytania?”

Warsztaty na terenie placówek

Czas trwania spotkania 2,5h

Maksymalnie 10 osób

Rodzice ucz. kl. I-III

E. Kicińska

M. Sychowska

 

Propozycje działań na rzecz nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

  1. Tematy spotkań z radami pedagogicznymi, w których pracownik PP-P uczestniczy w charakterze doradcy, konsultanta:

 

Lp.

Temat spotkania  dla rady pedagogicznej z udziałem pracownika Poradni

Ile maks. w roku

Liczba godzin

Dla kogo?

Realizator

1.        

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań, IPET, trudności w nauce, itp.)- wybór konkretnie tematu zależny od potrzeb przedszkola/szkoły.

3 spotkania

Wtorki:

13, 20, 27
września

 

2-3 h

szkoły

W.

Machul

2.        

Próby samobójcze i samobójstwa - pomoc psychologiczna.

Zgodnie z zapotrzebowaniem (czwartki)

2 h

Wszystkie typy szkół

M.

Załuska,
E. Górczyk

 

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli (jednorazowe, tematyczne lub cykliczne):

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Ile maks. w roku[1]

Realizator

1.        

Konstruowanie IPET- warsztaty praktyczne

3

20

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

1

 (wtorek)

 

W.
Machul

2.        

Diagnoza zainteresowań zawodowych

2h

20

SP

2

M.
Załuska

3.        

IPET

2h

15

Nauczyciele SP

2

A.
Sacherska

4.        

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

2-3 h

30

Nauczyciele szkół

2

W.

Machul

5.        

Realizacja programu GOLDEN FIVE obejmującego 3 etapy:

•          szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu (w każdej ze szkół, z których zgłosił się wychowawca do udziału w programie

•          12 - godzinny warsztat dla nauczycieli wychowawców dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.

•          Superwizje dla nauczycieli - realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach (maksymalnie 5 spotkań zazwyczaj co 2-3 tygodnie).

 

0,5 h rada w każdej ze szkół + 12 h warsztat + 5 superwizji x 2,5 h= łącznie minimum 25 h

 

Grupa do 15 nauczycieli z różnych szkół

 

 

Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

 

 

 

 

1

 

 

W.
Machul

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin)

Liczba uczestników

w grupie

Dla kogo?

Kto realizuje?

1.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

W. Machul

2.        

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1.     Trening uważności dla dzieci

2.     Trening pamięci i koncentracji

3.     Trening umiejętności społecznych

4.     Trening twórczego myślenia

5.     Trening funkcji wzrokowo-przestrzennych

6.     Trening funkcji słuchowo-językowych

7.     Trening czytania i pisania

8.     Trening liczenia

2 h jedno spotkanie

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

20

Wszystkie typy szkół i przedszkoli

A. Sacherska,

W. Machul

3.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: wychowawczych i dotyczące problemów rozwojowych

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

dowolna

Wszystkie typy szkół

M.
Matuszewska

 

4.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach

związanych z trudnościami w uczeniu się oraz wychowawczych dotyczących konkretnego ucznia/uczniów

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

SP, szkoły ponadpodstawowe

A. Tucholska

5.        

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania,

metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualnie

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

M. Załuska

6.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

wspieranie uczniów LGBT+, wagary, problemy z zachowaniem, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń z depresją

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

Zgodnie z zapotrzebowaniem

wszyscy

E. Górczyk

Konsultacje indywidualne samodzielnie; konsultacje grupowe- z

M. Załuską

7.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

WOPFU, IPET, AUTYZM W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

 

 

1 lub 2 osoby

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

 

 

A. Sacherska

 

 

8.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

Trudności szkolnych związanych z zaburzeniami mowy

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualne

Nauczyciele przedszkola i kl. I-III

J.
Skrzypczyńska

 

 

Grupy wsparcia dla nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Lp.

Rodzaj grupy (rodzice, nauczyciele, uczniowie itp.)

Z jakim problemem jest grupa

Typ szkoły/ placówki

Samodzielnie

czy we współpracy
(z kim?)

1.

 

Grupa wsparcia dla pedagogów ze szkół podstawowych z miasta Ciechanów

 

Bieżące problemy w pracy pedagoga w szkole podstawowej

Szkoły podstawowe z Ciechanowa

M. Matuszewska

W. Machul

4.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych z terenu powiatu

Bieżące problemy w pracy pedagoga w szkole podstawowej

Szkoły podstawowe z terenu powiatu

M. Matuszewska

A. Sacherska

 

[1] Należy podać czy jest jakiś limit – ile maksymalnie może być zrealizowanych warsztatów  na dany temat.