Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023

 Zajęcia na terenie przedszkola

 

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników/ klasy

 

Czas trwania

Liczba planowanych grup (ile maksymalnie)

Osoby realizujące

1.

 „Co to znaczy być dobrym kolegą?”

grupowe

przedszkole

120 minut

Wszyscy

zainteresowani

M.  Załuska

A. Sacherska

 

Badania przesiewowe dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023

   

Rodzaj badań przesiewowych

Osoba realizująca

Badanie gotowości szkolnej

Aneta Tucholska

Gotowość szkolna

Marta Sychowska

Logopedyczne, pedagogiczne

Joanna Skrzypczyńska

Logopedyczne, pedagogiczne

Elżbieta Kicińska

 

                Propozycje dla rodziców  w roku szkolnym 2022/2023

 

  1. Propozycje spotkań tematycznych- prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

Kto realizuje?

Ile maksymalnie spotkań

1.        

Strachy i straszki – o lękach i emocjach dzieci.

1,5 h

Rodzice przedszkolaków

M. Talarczyk-Molewska

A. Sacherska

1

2.        

Adaptacja dziecka w przedszkolu/żłobku

   2 h

Rodzice

M. Talarczyk-Molewska

 

4 (2 – przedszkole, 2 -żłobek)

3.        

Mamo, tato pozwól mi na samodzielność

2

Przedszkola

M. Matuszewska

 

2

4.        

Zrozumieć emocje dziecka

1,5 h

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

M. Załuska

E. Górczyk

Według potrzeb (czwartki)

5.        

Moje dziecko ma 4 lata

1,5h

Rodzice przedszkolaków

A. Sacherska

1

6.        

Gotowość szkolna

1h

Rodzice „0”, Przedszkola

A. Sacherska

1

7.        

Wyznaczanie granic w wychowaniu

1,5 h

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

M. Talarczyk-Molewska, M. Matuszewska

 

 

  1. Propozycje warsztatów dla rodziców

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

Kto realizuje?

1.        

Jak wprowadzać i egzekwować zasady w domu?

1,5 – 2h

Do 30

przedszkola

W. Machul

2.        

Jak być dobrym rodzicem i dogadywać się ze swoim dzieckiem

12 h (6 spotkań po 2 godziny)

10-12 osób

Rodzice uczniów

A. Tucholska

B. Walczak

3.        

„W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć dziecko tego, co jest trudne w szkole”

1,5h

15

SP klasy 0,

  1. Sacherska
 

Propozycje działań na rzecz nauczycieli  w roku szkolnym 2022/2023

 

  1. Tematy spotkań z radami pedagogicznymi, w których pracownik PP-P uczestniczy w charakterze doradcy, konsultanta:

 

Lp.

Temat spotkania  dla rady pedagogicznej z udziałem pracownika Poradni

Ile maks. w roku

Liczba godzin

Dla kogo?

Realizator

1.        

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań, IPET, trudności w nauce, itp.)- wybór konkretnie tematu zależny od potrzeb przedszkola/szkoły.

3 spotkania

Wtorki:

13, 20, 27
września

 

2-3 h

Przedszkola i szkoły

W.

Machul

2.        

Próby samobójcze i samobójstwa - pomoc psychologiczna.

Zgodnie z zapotrzebowaniem (czwartki)

2 h

Wszystkie typy szkół

M.

Załuska,
E. Górczyk

3.        

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych z rodzicami przedszkolaków

4

2 h

Przedszkola

W.

Machul

 

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli (jednorazowe, tematyczne lub cykliczne):

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Ile maks. w roku[1]

Realizator

1.        

Konstruowanie IPET- warsztaty praktyczne

3

20

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

1

 (wtorek)

 

W.
Machul

2.        

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

2-3 h

30

Nauczyciele szkół

2

W.

Machul

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin)

Liczba uczestników

w grupie

Dla kogo?

Kto realizuje?

1.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

W. Machul

2.        

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1.     Trening uważności dla dzieci

2.     Trening pamięci i koncentracji

3.     Trening umiejętności społecznych

4.     Trening twórczego myślenia

5.     Trening funkcji wzrokowo-przestrzennych

6.     Trening funkcji słuchowo-językowych

7.     Trening czytania i pisania

8.     Trening liczenia

2 h jedno spotkanie

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

20

Wszystkie typy szkół i przedszkoli

A. Sacherska,

W. Machul

3.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: wychowawczych i dotyczące problemów rozwojowych

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

dowolna

Wszystkie typy szkół

M.
Matuszewska

 

4.        

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania,

metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualnie

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

M. Załuska

5.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

wspieranie uczniów LGBT+, wagary, problemy z zachowaniem, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń z depresją

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

Zgodnie z zapotrzebowaniem

wszyscy

E. Górczyk

Konsultacje indywidualne samodzielnie; konsultacje grupowe- z

M. Załuską

6.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

WOPFU, IPET, AUTYZM W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

 

 

1 lub 2 osoby

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

 

 

A. Sacherska

 

 

7.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

Trudności szkolnych związanych z zaburzeniami mowy

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualne

Nauczyciele przedszkola i kl. I-III

J.
Skrzypczyńska

 

Grupy wsparcia dla nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj grupy (rodzice, nauczyciele, uczniowie itp.)

Z jakim problemem jest grupa

Typ szkoły/ placówki

Samodzielnie

czy we współpracy
(z kim?)

3.

Grupa wsparcia dla dyrektorów publicznych przedszkoli

Bieżące problemy.

Przedszkola publiczne  w Ciechanowie i terenie powiatu

A. Sacherska

W. Machul

 

[1] Należy podać czy jest jakiś limit – ile maksymalnie może być zrealizowanych warsztatów  na dany temat.