Oferta dla nauczycieli

Zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia dla szkół (wersja PDF) (wersja WORD)

Tematy spotkań z radami pedagogicznymi, w których może  uczestniczyć pracownik PP-P w Ciechanowie w charakterze doradcy, konsultanta:

 

Lp.

Temat spotkania  dla rady pedagogicznej
z udziałem pracownika Poradni

Liczba godzin

Realizatorzy

1.        

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań, IPET, trudności w nauce, itp.)

2-3

W. Machul

2.        

Specyfika okresu dorastania – zadania rozwojowe, zachowania typowe i niepokojące, wyzwania dla nauczyciela.

2

D. Bielas, M. Matuszewska

3.        

Co warto wiedzieć o zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży – „mały” przewodnik dla nauczycieli.

2,5

D. Bielas, M. Matuszewska

4.        

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

2,5

D. Bielas, I. Mydlarz

5.        

Mutyzm wybiórczy. O funkcjonowaniu dziecka i roli dorosłych w terapii.

2

E. Górczyk, M. Talarczyk-Molewska

6.        

Jak pomóc uczniowi jąkającemu się w szkole?

2

D. Kamińska

7.        

Czym jest depresja u młodzieży -jak pomóc nastolatkowi

2

A. Szczypek

 

Warsztaty dla nauczycieli

Plakat do programu Golden Five

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Realizatorzy

1.

Realizacja programu GOLDEN FIVE obejmującego 3 etapy:

•          szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu (w każdej ze szkół, z których zgłosił się wychowawca do udziału w programie

•          12 - godzinny warsztat dla nauczycieli wychowawców dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.

•          Superwizje dla nauczycieli - realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach (maksymalnie 5 spotkań zazwyczaj co 2-3 tygodnie).

 

 

0,5 h rada w każdej ze szkół + 12 h warsztat + 5 superwizji x 2,5 h= łącznie minimum 25 h

 

Grupa do 15 nauczycieli wychowawców z różnych szkół Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

 

 

W. Machul

2.

Warsztaty dla nauczycieli Depresja u dzieci i młodzieży

3

Nauczyciele szkół

W. Machul

3.

Warsztaty dla nauczycieli

Techniki relaksacyjne dla dzieci w czasie pandemii i nie tylko

3

Nauczyciele szkół

W. Machul

4.

Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

3

12-15

D. Bielas

M. Matuszewska

5.

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

3

12-15

D. Bielas

I. Mydlarz

6.

Doświadczyć autyzm

2 h (120 min0

20

E. Górczyk, A. Sacherska

7.

Jak pomóc uczniowi jąkającemu się w szkole?

2

max. 15-20 osób

D. Kamińska

8.

Diagnoza zainteresowań zawodowych

2h (120 min)

20

M. Załuska

 

Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

Plakat SPE 2

 

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin/ termin

Liczba uczestników w grupie

Realizatorzy

1.

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym pomoc w planowaniu i dokumentowaniu pracy z dziećmi ze spe oraz rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy nauczyciela.

2 h jedno spotkanie/

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

Do 18 osób

A. Sacherska,  W Machul

2.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

W. Machul

3.

Indywidualne spotkania wsparciowe (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu): obszar wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci

Wg potrzeb

1

E. Górczyk

 

4.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z zaburzeniami mowy (w tym z niepłynnością mowy)

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)               

 

max. 2

D. Kamińska

5.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z trudnościami w uczeniu się

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)

max. 2

D. Kamińska

7.

Konsultacje w sprawie uczniów– trudności emocjonalne dzieci i młodzieży, kryzysy rodzinne, kryzysy suicydalne, trudności z zachowaniem

1

Indywidualne z nauczycielem

I. Mydlarz

8.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia i modyfikacji dokumentacji WOPFU IPET, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci.

W miarę potrzeb

1 lub 2 osoby

A. Sacherska

11.

Konsultacje indywidualne   dla nauczycieli (np. w ramach dyżuru telefonicznego)

                                                                             

W miarę potrzeb

indywidualnie

A. Tucholska

12.

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb

indywidualnie

M. Załuska

 

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie szkół ponadpodstawowych

 

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia grupowe (maksymalna liczbę uczestników w grupie)

Wiek uczestników (klasy)

Zaznaczyć czy to zajęcia na terenie Poradni- czy w szkole

Liczba godzin w ogóle/ czas trwania jednych zajęć

realizator

1.        

Poczucie własnej wartości –warsztat dla młodzieży

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe do  15 osób w grupie

3 godziny

D. Bielas

I. Mydlarz

M. Matuszewska

2.        

Współpraca w grupie- zajęcia integracyjne.

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe

3h

D. Bielas

I. Mydlarz

3.        

Być sobą, być z innymi – relacje w grupie.

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe

2x 3h

D. Bielas

I. Mydlarz

4.        

Psychiczne SPA – jak dbać  o siebie?

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe

3h

D. Bielas

I. Mydlarz

5.        

Bezpieczny w sieci.

klasa

Szkoły ponadpodstawowe

2 godziny

M. Matuszewska

M. Talarczyk-Molewska

6.        

Radzenie sobie ze stresem przedegzaminacyjnym

grupowe

kl. maturalne

3 godziny

M. Matuszewska

I. Mydlarz

7.        

Jak sobie radzić ze złością

Zespół klasowy

Ponadpodstawowe

3 h

I. Mydlarz

A. Tucholska

8.        

Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe, cała klasa

1,5 godziny

A. Szczypek

9.        

Radzenie sobie ze stresem i emocjami

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe,  cała klasa

1,5 h 

A. Szczypek

10.     

Czym jest depresja i jak sobie z nią radzić?

grupowe

Szkoły ponadpodstawowe

1,5 h

A. Szczypek

11.     

Moja przyszłość moje decyzje

Grupowe klasa

szkoły ponadpodstawowe

2 x 45 minut

M. Załuska

 

Oferta dla rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Propozycje spotkań tematycznych- prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

realizator

2.

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży?

2

Szkoły ponadpodstawowe

D. Bielas

M. Matuszewska

3.

Dorastanie – wyzwanie dla  nastolatka i rodzica

2

Szkoły ponadpodstawowe 

D. Bielas

M. Matuszewska

5.

Poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

2

Szkoły ponadpodstawowe

M. Matuszewska

D. Bielas

6.

Bezpieczeństwo korzystania z mediów elektronicznych.

2

Szkoły ponadpodstawowe

M. Matuszewska

M. Talarczyk-Molewska

8.

Zaburzenia odżywiania – co może niepokoić?

2

Szkoły ponadpodstawowe

M. Matuszewska

I. Mydlarz

14.

Czy moje dziecko ma depresję?

2

Szkoły ponadpodstawowe

A. Szczypek

15.

Czy moje dziecko jest uzależnione od komputera?

2

Szkoły ponadpodstawowe

A. Szczypek