Oferta dla nauczycieli

Zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia dla szkół (wersja PDF) (wersja WORD)

Tematy spotkań z radami pedagogicznymi, w których może  uczestniczyć pracownik PP-P w Ciechanowie w charakterze doradcy, konsultanta:

Lp.

Temat spotkania  dla rady pedagogicznej
z udziałem pracownika Poradni

Liczba godzin

Realizatorzy

1.        

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań, IPET, trudności w nauce, itp.)

2-3

W. Machul

2.        

Specyfika okresu dorastania – zadania rozwojowe, zachowania typowe i niepokojące, wyzwania dla nauczyciela.

2

D. Bielas, M. Matuszewska

3.        

Dzieci kłótliwe i oporujące - objawy, mechanizmy i kierunki oddziaływań wobec dzieci z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

3

D. Bielas, M. Matuszewska

4.        

Co warto wiedzieć o zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży – „mały” przewodnik dla nauczycieli.

2,5

D. Bielas, M. Matuszewska

5.        

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

2,5

D. Bielas, I. Mydlarz

6.        

Mutyzm wybiórczy. O funkcjonowaniu dziecka i roli dorosłych w terapii.

2

E. Górczyk, M. Talarczyk-Molewska

7.        

Jak pomóc uczniowi jąkającemu się w szkole?

2

D. Kamińska

 

Warsztaty dla nauczycieli

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Realizatorzy

1.

Realizacja programu GOLDEN FIVE obejmującego 3 etapy:

•          szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu (w każdej ze szkół, z których zgłosił się wychowawca do udziału w programie

•          12 - godzinny warsztat dla nauczycieli wychowawców dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.

•          Superwizje dla nauczycieli - realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach (maksymalnie 5 spotkań zazwyczaj co 2-3 tygodnie).

 

 

0,5 h rada w każdej ze szkół + 12 h warsztat + 5 superwizji x 2,5 h= łącznie minimum 25 h

 

Grupa do 15 nauczycieli wychowawców z różnych szkół

 

Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

 

 

 

W. Machul

2.

Warsztaty dla nauczycieli Depresja u dzieci i młodzieży

3

Nauczyciele szkół

Nauczyciele

W. Machul

3.

Warsztaty dla nauczycieli

Techniki relaksacyjne dla dzieci w czasie pandemii i nie tylko

3

Nauczyciele szkół

Nauczyciele

W. Machul

4.

Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

3

12-15

Nauczyciele

D. Bielas

M. Matuszewska

5.

Dzieci kłótliwe i oporujące- mechanizmy funkcjonowania oraz kierunki oddziaływań wobec dzieci  z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.

3

12-15

Nauczyciele klas I-IV

D. Bielas, M. Matuszewska

6.

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

3

12-15

Nauczyciele

D. Bielas

I. Mydlarz

7.

Doświadczyć autyzm

2 h (120 min0

20

Nauczyciele

E. Górczyk

A. Sacherska

8.

Jak pomóc uczniowi jąkającemu się w szkole?

2

max. 15-20 osób

Nauczyciele

D. Kamińska

12.

IPET

2h

15

Nauczyciele

A. Sacherska

13.

Diagnoza zainteresowań zawodowych

2h (120 min)

20

Nauczyciele

M. Załuska

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin/ termin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Realizatorzy

1.

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym pomoc w planowaniu i dokumentowaniu pracy z dziećmi ze spe oraz rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy nauczyciela.

 

2 h jedno spotkanie/

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

Do 18 osób

wszystkie typy  szkół i przedszkola

A. Sacherska, W Machul

2.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

 

 

W. Machul

3.

Indywidualne spotkania wsparciowe (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu): obszar wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci

Wg potrzeb

1

wszystkie

E. Górczyk

 

4.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z zaburzeniami mowy (w tym z niepłynnością mowy)

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)

max. 2

nauczyciele

D. Kamińska

5.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z trudnościami w uczeniu się

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)

max. 2

nauczyciele

D. Kamińska

6.

Konsultacje po badaniach przesiewowych

 

 

nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych

E. Kicińska

7.

Konsultacje w sprawie uczniów– trudności emocjonalne dzieci i młodzieży, kryzysy rodzinne, kryzysy suicydalne, trudności z zachowaniem

1

Indywidualne z nauczycielem

Wszystkie typy szkół, przedszkola

I. Mydlarz

8.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia i modyfikacji dokumentacji WOPFU IPET, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci.

W miarę potrzeb

1 lub 2 osoby

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

A. Sacherska

9.

Konsultacje indywidualne lub grupowe dotyczące trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym, wychowawczym dzieci

2

W zależności od potrzeb (indywidualnie lub grupowo)

SP kl. I-III

A. Sacherska

M. Talarczyk- Molewska

10.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w zakresie pomocy i profilaktyki logopedycznej

W miarę potrzeb

1-2 osoby

Nauczyciele szkolnych zerówek po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

M. Szymonik

12.

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

                                                                             

 

W miarę potrzeb

indywidualnie

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

M. Załuska

 

 

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Wiek uczestników (klasy)

Zaznaczyć czy to zajęcia na terenie Poradni- czy w szkole

Liczba godzin w ogóle/ czas trwania jednych zajęć

realizator

1.        

Wiem jak się uczyć

klasa IV

2x 45 min

E. Górczyk

M. Załuska

 

2.        

Stres ma wielkie oczy

SP klasa  IV - V

2x 45 minut

E. Górczyk

M. Załuska

3.        

Znowu jesteśmy razem

SP klasy  II-VIII

120 min

E. Górczyk

M. Załuska

A. Sacherska

4.        

Zgrany zespół

Kl. 0 i I SP

2x 24  min

E. Górczyk

M. Załuska

A. Sacherska

5.        

Jak radzić sobie z trudnościami                                       

 

                                              

kl. VI-VIII

2x 24  min

 

E. Górczyk

M. Molewska

6.        

Uczymy się współpracy

kl. II-III SP

2x 24  min

 

E. Górczyk

M. Sychowska

7.        

„Zadbaj o swoją pamięć i koncentrację, a pomogą Ci w nauce.”

 

Uczniowie klas IV-V

 

2x45

E. Kicińska

M. Sychowska

8.        

Bezpieczny w sieci.

Kl. V-VIII SP

2 godziny

M. Matuszewska

M. Talarczyk-Molewska

9.        

Radzenie sobie ze stresem przedegzaminacyjnym

kl. VIII SP

3 godziny

M. Matuszewska

I. Mydlarz

10.     

Bajkoterapia – zajęcia kształtujące umiejętności emocjonalno – społeczne.

Grupy przedszkolne – 5 , 6 latki;  kl. 0, I

120 min

A. Sacherska

M. Szymonik

11.     

„Inny nie znaczy gorszy”

Kl. II III SP

90 min

 

A. Sacherska

I Mydlarz

12.     

„Fajnie jest współpracować”

 kl. IV -VI

2x 45 min.

M. Sychowska

A. Tucholska

13.     

„Emocje – jak je wyrażać”

 kl. I-VI

2x 45 min.

M. Sychowska

A. Tucholska

 

Badania przesiewowe na terenie szkół/ przedszkoli    

                    

Typ badania przesiewowego

Realizatorzy

Uwagi

przesiewowe badania logopedyczne

D. Kamińska

E. Kicińska

J. Skrzypczyńska

wg potrzeb  (w czasie pandemii na terenie poradni),

przesiewowe badania pedagogiczne

D. Kamińska

J. Skrzypczyńska

wg potrzeb  (w czasie pandemii na terenie poradni),

gotowość szkolna

A. Sacherska

M. Sychowska

M. Szymonik

A. Tucholska

B. Walczak

wg potrzeb  (w czasie pandemii na terenie poradni),

 

Oferta dla rodziców

  1. Propozycje spotkań tematycznych- prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

realizator

1.

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży?

2

Szkoły podstawowe

D. Bielas

M. Matuszewska

2.

Dorastanie – wyzwanie dla  nastolatka i rodzica

2

Kl. VII, VIII  SP

D. Bielas

M. Matuszewska

3.

„Jak wspomóc dziecko w nauce czytania”

2

Rodzice uczniów klas I-III

E. Kicińska

M. Sychowska

4.

Poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

2

Szkoły podstawowe

M. Matuszewska

D. Bielas

5.

Bezpieczeństwo korzystania z mediów elektronicznych.

2

Szkoły podstawowe

M. Matuszewska

M. Talarczyk-Molewska

6.

Komputer w życiu mojego dziecka – bezpieczeństwo w sieci

2

Szkoły podstawowe

M. Matuszewska

 I. Mydlarz

7.

Zaburzenia odżywiania – co może niepokoić?

2

Klasy VII – VIII SP

M. Matuszewska

I. Mydlarz

8.

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z porażkami

2

Rodzice uczniów klas I-III SP

I. Mydlarz

9.

Gotowość szkolne

1

Rodzice „0” SP

A. Sacherska

10.

Pogadanki logopedyczne.

Cykl trzech spotkań w trzech terminach:

- etapy rozwoju mowy oraz działania wspierające rozwój mowy u dziecka,

- usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,

- ćwiczenia i zabawy logopedyczne do wykorzystania w domu.

 

1

SP kl. 0

(do 30 osób)

M. Szymonik

11.

Gotowość szkolna

2

klasa „0” SP (początek roku szkolnego)

M. Talarczyk-Molewska

12.

Spotkanie dla rodziców dotyczące wspierania dzieci przy wyborze dalszej drogi kształcenia

1

Rodzice SP

M. Załuska

 

  1. Propozycje warsztatów dla rodziców

 

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

realizator

1.

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości- dzieci i młodzieży

3

15

SP

D. Bielas

M. Matuszewska

2.

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z porażkami?

3

15

klasy I-III

I. Mydlarz

3.

„W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć dziecko tego, co jest trudne w szkole”

1,5h

15

SP klasy 0, I, II

A. Sacherska

4.

„Gimnastyka buzi i języka” jak wspomagać rozwój mowy u dziecka

1

do 15 osób

SP kl. 0

M. Szymonik