Zasady rekrutacji uczestników „Szkoły dla Rodziców”

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie ustala kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji rodziców do udziału w „Szkole dla Rodziców”:

Zajęcia w „Szkole dla Rodziców” są bezpłatne.

W „Szkole dla Rodziców” mogą uczestniczyć wyłącznie rodzice dzieci z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie (uczęszczających do szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego lub – jeśli dzieci nie uczęszczają jeszcze do przedszkola ani szkoły -  zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego).

Jeśli ten warunek jest spełniony, to w dalszej rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 1. Rodzic deklaruje chęć udziału w całym cyklu Szkoły obejmującym 10 trzygodzinnych spotkań jeden raz w tygodniu.
 2. Rodzic zobowiązuje się do brania aktywnego udziału w zajęciach oraz wykonywania zaleconych „prac domowych”.
 3. Rodzic ma gotowość do wysłuchania i towarzyszenia innym uczestnikom „Szkoły dla rodziców”   w procesie doskonalenia ich umiejętności wychowawczych (ma do innych cierpliwość, potrafi słuchać).
 4. Rodzic zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania ustalonych z uczestnikami zasad (tajemnicy, aktywnego uczestnictwa, słuchania się nawzajem, nieodbiegania od tematu zajęć, unikania krytykowania innych uczestników, spokojnego reagowania na to wszystko, co dzieje się w grupie, unikania krzyku, atakowania innych).
 5. Rodzic jest gotowy do utrzymania równowagi między własnymi potrzebami a potrzebami innych rodziców (nie może zajmować swoimi sprawami całych zajęć, ale też musi być gotowym
  do wspierania i wysłuchania innych, a z drugiej strony być otwartym i gotowym do pracy i rozmowy o sobie i swoich sposobach kontaktów z dziećmi).
 6. „Szkoła dla Rodziców” nie jest formą terapii. Ze względu na złożoność spraw rodzinnych,
  jak i specyfikę funkcjonowania, Poradnia może proponować jako bardziej odpowiednie i wskazane inne formy pomocy, w tym: terapię indywidualną lub rodzinną.
 7. Generalnie poziom funkcjonowania osobowościowego rodziców powinien umożliwiać realizację celów grupowych i indywidualnych uczestników warsztatów oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa i spójności grupy.
 8. W „Szkole dla Rodziców” pierwszeństwo przyjęcia mają uczestnicy zgłaszający się jako oboje rodzice (mama + tata), co daje gwarancję większych oddziaływań i skuteczności Szkoły.

 

Poradnia i osoby prowadzące „Szkołę dla Rodziców” mogą zdecydować ze względu na wyżej wymienione kryteria o przyjęciu lub nieprzyjęciu rodzica do Szkoły.

Rodzic, który spełnia kryteria przyjęć - zgłaszając się do „Szkoły dla Rodziców” - wypełnia pisemne Zgłoszenie udziału w  „Szkole dla rodziców”  (wersja DOC lub wersja PDF).