Propozycje działań na rzecz nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

  1. Warsztaty dla nauczycieli (jednorazowe, tematyczne lub cykliczne):

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Ile maks. w roku[1]

Realizator

1.        

Konstruowanie IPET- warsztaty praktyczne

3

20

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

1

 (wtorek)

 

W.
Machul

2.        

Diagnoza zainteresowań zawodowych

2h

20

SP i S. ponadpodstawowe

2

M.
Załuska

3.        

IPET

2h

15

Nauczyciele SP

2

A.
Sacherska

4.        

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

2-3 h

30

Nauczyciele szkół

2

W.

Machul

5.        

Realizacja programu GOLDEN FIVE obejmującego 3 etapy:

•          szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu (w każdej ze szkół, z których zgłosił się wychowawca do udziału w programie

•          12 - godzinny warsztat dla nauczycieli wychowawców dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.

•          Superwizje dla nauczycieli - realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach (maksymalnie 5 spotkań zazwyczaj co 2-3 tygodnie).

 

0,5 h rada w każdej ze szkół + 12 h warsztat + 5 superwizji x 2,5 h= łącznie minimum 25 h

 

Grupa do 15 nauczycieli z różnych szkół

 

 

Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

 

 

 

 

1

 

 

W.
Machul

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin)

Liczba uczestników

w grupie

Dla kogo?

Kto realizuje?

1.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

W. Machul

2.        

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1.     Trening uważności dla dzieci

2.     Trening pamięci i koncentracji

3.     Trening umiejętności społecznych

4.     Trening twórczego myślenia

5.     Trening funkcji wzrokowo-przestrzennych

6.     Trening funkcji słuchowo-językowych

7.     Trening czytania i pisania

8.     Trening liczenia

2 h jedno spotkanie

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

20

Wszystkie typy szkół i przedszkoli

A. Sacherska,

W. Machul

3.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: wychowawczych i dotyczące problemów rozwojowych

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

dowolna

Wszystkie typy szkół

M.
Matuszewska

 

4.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach

związanych z trudnościami w uczeniu się oraz wychowawczych dotyczących konkretnego ucznia/uczniów

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

SP, szkoły ponadpodstawowe

A. Tucholska

5.        

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania,

metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualnie

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

M. Załuska

6.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

wspieranie uczniów LGBT+, wagary, problemy z zachowaniem, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń z depresją

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

Zgodnie z zapotrzebowaniem

wszyscy

E. Górczyk

Konsultacje indywidualne samodzielnie; konsultacje grupowe- z

M. Załuską

7.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

WOPFU, IPET, AUTYZM W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

 

 

1 lub 2 osoby

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

 

 

A. Sacherska

 

 

8.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

Trudności szkolnych związanych z zaburzeniami mowy

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualne

Nauczyciele przedszkola i kl. I-III

J.
Skrzypczyńska

 

[1] Należy podać czy jest jakiś limit – ile maksymalnie może być zrealizowanych warsztatów  na dany temat.