Uczniowie podczas pierwszych spotkań warsztatowych pod hasłem               „ Poznaję siebie” zdobywają m.in umiejętność autoprezentacji. Zwracają uwagę  na odpowiednią intonację głosu, ogólną  prezencję podczas minutowego wystąpienia. Celem ćwiczenia jest pokonywanie stresu przed wystąpieniami publicznymi oraz integracja zespołu. Prezentacjom towarzyszy wiele emocji,o których uczestnicy wypowiadają się po zakończeniu ćwiczenia.

Drugie spotkania dotyczą określenia osobistych predyspozycji zawodowych oraz zasad komunikacji interpersonalnej. Wykorzystanie ćwiczeń typu: „Wydzieranka”, „Definiowanie”, „Plotka niewerbelna” pozwala młodzieży zrozumieć jak ważne jest właściwe komunikowanie się . Najwięcej dyskusji odbywa się po ćwiczeniu „Plotka niewerbalna”, kiedy uświadamiają sobie, że plotka to nie tylko słowa.

Ostatnie spotkania dotyczą przygotowania uczniów do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy określają zasady ,którymi należy kierować się podczas rozmowy, a następnie korzystając z dotychczas zdobytej wiedzy                       i umiejętności odgrywają scenki przykładowych rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas tego spotkania ćwiczymy również jak radzić sobie ze stresem.

Zajęcia  kończy się ewaluacja wszystkich spotkań. Uczniowie za pomocą anonimowego badania ankietowego wyrażają opinie o przeprowadzonym cyklu zajęć.

Większość uczniów chciałaby ponownie uczestniczyć w podobnych zajęciach. Twierdzą ,że zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w przyszłości.

W uczniowie klas 2 i 3  uczestniczyli w warsztatach z kompetencji miękkich. Podczas warsztatów uczniowie odkrywali swoje mocne i słabe strony, rozwijali umiejętność współpracy w grupie oraz kreatywność i innowacyjność. Warsztaty obejmowały trzy spotkania pięciogodzinne. Podczas pierwszych zajęć „Poznaję siebie” młodzież określiła swoje mocne i słabe strony oraz poznała swój profil inteligencji zgodny z Teorią Wielorakich Inteligencji. Podsumowującym zadaniem tej części warsztatów było przygotować krótką prezentację na swój temat. Drugie zajęcia „Kim chciałbym być?” poświęcone były takim zagadnieniom jak: temperament, samoświadomość, samowiedza, zainteresowania zawodowe oraz cechy osobowości zawodowej. Celem trzeciego spotkania było przygotowanie młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć omówiono zasady jakie obowiązują podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo zapoznano uczestników  
z czynnikami  stresogennymi i odpornością na stres. Na koniec zajęć przeprowadzono symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

W dniach 15, 16 i 23 maja 2018 r. uczniowie klasy 2 WZB uczestniczyli w warsztatach z kompetencji miękkich. Podczas warsztatów uczniowie odkrywali swoje mocne i słabe strony, rozwijali umiejętność współpracy w grupie oraz kreatywność i innowacyjność. Warsztaty obejmowały trzy spotkania pięciogodzinne. Podczas pierwszych zajęć „Poznaję siebie” młodzież określiła swoje mocne i słabe strony oraz poznała swój profil inteligencji zgodny z Teorią Wielorakich Inteligencji. Podsumowującym zadaniem tej części warsztatów było przygotować krótką prezentację na swój temat. Drugie zajęcia „Kim chciałbym być?” poświęcone były takim zagadnieniom jak: temperament, samoświadomość, samowiedza, zainteresowania zawodowe oraz cechy osobowości zawodowej. Celem trzeciego spotkania było przygotowanie młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć omówiono zasady jakie obowiązują podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo zapoznano uczestników  z czynnikami  stresogennymi i odpornością na stres. Na koniec zajęć przeprowadzono symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

19 kwietnia  2018r. w  Ciechanowie ul. 17 Stycznia 60b
Konferencja :  ,,Kształcenie  zawodowe wobec wyznań rynku pracy ’’ w ramach projektu ,,Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach  powiatu ciechanowskiego’’, dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

Beneficjent :  Powiat Ciechanowski
Partner : Wojewódzki  Urząd  Pracy  - Filia w Ciechanowie
Realizator : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie

Program  konferencji :

    10:30 – 11"00  Rejestracja uczestników , kawa powitalna
    11:00- 11:15 Uroczyste otwarcie konferencji  i powitanie gości
    11:15-11:30 Prezentacja projektu ,,Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach  powiatu ciechanowskiego’’: Monika Zaremba-Łepkowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, Krystyna Ślubowska – koordynator projektu
    11:30–12:00 Wykład  ,,Kształcenie dualne – szanse  i  zagrożenia’’: Jakub Gwoździk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Ciechanowie
    12:00–12:30 Prezentacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego.
    12:30–13:30 ,,Szkolnictwo zawodowe a oczekiwania pracodawców’’: debata panelowa z udziałem przedsiębiorców, dyrektorów szkół zawodowych i kierowników nauczania praktycznego
    13:30-14:20 ,,Szkoła, pracodawca, uczeń’’: dyskusja z udziałem uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu ciechanowskiego
    14:20- 14:30 Podsumowanie konferencji
    14:30 –15:00  Poczęstunek