Zgłoszenia do Poradni:

Aby umówić się na wizytę do Poradni rodzic musi podać numer PESEL dziecka.

Rodzic/ opiekun prawny może ustalić wizytę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie w oparciu o:

  • pisemne zgłoszenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka (druk zgłoszenia widnieje na stronie internetowej Poradni lub jest dostępny w sekretariacie placówki) lub

Odstępstwem od tej zasady jest wizyta u logopedy (osobiste lub telefoniczne ustalenie terminu wizyty bezpośrednio u logopedów).

Druk pisemnego zgłoszenia przez rodzica dziecka do Poradni.

Terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki.

Na wizytę w Poradni należy zabrać z sobą posiadane wyniki badań lekarskich, psychologicznych oraz książeczkę zdrowia dziecka, jeśli rodzic nie zabrał ich na pierwszą konsultację wstępną.

Niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym czasie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce na konsultację/ badania diagnostyczne wykonywane w Poradni.

KONSULTACJA WSTĘPNA – obowiązująca przy pierwszej wizycie w Poradni:

 1. W ciągu do 3 tygodni od zgłoszenia się rodzica/ opiekuna prawnego ustalany jest termin wstępnej konsultacji (dotyczy wyłącznie osób, które zgłaszają dziecko do Poradni po raz pierwszy). Na pierwszą wizytę zgłasza się sam rodzic/ opiekun prawny wraz z całą posiadaną dokumentacją dziecka (wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.). W przypadku powtórnego zgłoszenia dziecka, które było już wcześniej diagnozowane w Poradni- odstępuje się od konsultacji wstępnej- dziecko jest umawiane na wizytę bez konieczności wcześniejszego spotkania z rodzicem/ opiekunem prawnym.
 2. W trakcie konsultacji wstępnej (dotyczy osób zgłaszających się po raz pierwszy) poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności, specyfiki zgłaszanego problemu, przebiegu rozwoju dziecka. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem lub niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej. Jest też poinformowany o przebiegu dalszego procesu wsparcia i pomocy (badania, czas trwania, przebieg badań itp.)
 3. Zasadniczym celem konsultacji wstępnej jest zapewnienie możliwości kontaktu rodzica ze specjalistą najpóźniej w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia oraz umożliwienie rodzicowi podjęcia pracy z dzieckiem zgodnie z uzyskanymi wskazówkami (ważne jest zapewnienie pomocy dziecku w trakcie oczekiwania na badania diagnostyczne). Konsultacja służy również właściwemu, dostosowanemu do potrzeb dziecka wskazaniu form dalszej specjalistycznej pomocy. Konsultacja służy też dostosowaniu dalszych działań proponowanych przez Poradnię do stwierdzonych potrzeb, w tym określeniu konkretnych specjalistów, do których ma w dalszej kolejności trafić dziecko lub/ i rodzic. W przypadku zakwalifikowania dziecka na badania diagnostyczne w celu wydania opinii Poradni – rodzic (opiekun prawny) wypełnia stosowny wniosek w trakcie konsultacji. Pracownik udzielający konsultacji decyduje do kogo w dalszej kolejności trafi dziecko lub/ i rodzic.

OPINIE O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU PRZYSPIESZENIE BĄDŹ ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Odmienna procedura obowiązuje w przypadku:

 • wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • opinii w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego.

Druk wniosku o wydanie opinii w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego jest dostępny w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej. Do powyższego wniosku należy dołączyć Arkusz zgłoszenia dziecka wypełniony przez nauczyciela.

Rodzice ubiegający się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od razu wypełniają stosowny wniosek załączając do niego zaświadczenia lekarskie, wyniki badań itp. Procedura wydawania powyższych opinii jest taka sama jak procedura wydawania orzeczeń.

ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA LUB KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO:

Odmienna procedura obowiązuje w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie:

 • indywidualnego nauczania
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • kształcenia specjalnego
 • zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie określające powód ubiegania się o nauczanie indywidualne oraz proponowany przez lekarza prowadzącego okres tego nauczania.

Rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych) lub orzeczenia o indywidualnego nauczania (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) wypełniają takie same druki.

Jeśli nauczanie indywidualne dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wówczas do wskazanych druków należy dołączyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Wskazane (a niekiedy konieczne) jest dołączenie do wniosków opinii o dziecku przygotowanej przez nauczyciela na druku:

W sprawach wymagających wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zbiera się Zespół Orzekający (po zebraniu całej dokumentacji w sprawie i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych).

Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Rodzic jest poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

 

PRZEKAZYWANIE OPINII DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA:

Na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia istnieje możliwość przekazania kopii opinii do szkoły/ przedszkola/ placówki

Druk wniosku o przekazanie kopii opinii

INFORMACJE O WYNIKACH DIAGNOZY WYKONANEJ W PORADNI:

Rodzic może zawnioskować o wydanie informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informacja taka wydawana jest na pisemny wniosek rodzica

Druk wniosku o wydanie informacji o wynikach diagnozy wykonanej w Poradni

KONSULTACJE I PORADY:

 1. Porady i konsultacje udzielane w Poradni – zapisy telefoniczne, e-mail lub osobiste.

 2. Rodzaje oferowanej pomocy w tym zakresie:

  • Konsultacje indywidualne dla młodzieży
  • Porady indywidualne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
  • Konsultacje logopedyczne, w tym dla osób jąkających się
  • Konsultacje i porady dla rodziców
  • Konsultacje i porady dla nauczycieli

POMOC BEZPOŚREDNIA DLA DZIECI - zajęcia w poradni:

Zapisy na zajęcia prowadzone w Poradni dokonywane są w następujący sposób:

 • terapia logopedyczna (zapisy telefoniczne), w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc bezpośrednio u logopedów,
 • grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy – zapisy w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc,
 • terapia pedagogiczna (trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu) – zapisy telefoniczne po 15 VIII do końca sierpnia każdego roku, w innym okresie – w miarę wolnych miejsc,
 • konsultacje i instruktaż do pracy w domu z uczniami z trudnościami w nauce przez cały rok, w miarę wolnych miejsc, zapisy telefoniczne,
 • terapia EEG Biofeedback- – zapisy telefoniczne po 15 VIII do końca sierpnia każdego roku, w innym okresie – w miarę wolnych miejsc,
 • zajęcia zwiększające gotowość szkolną - zapisy telefoniczne po 15 VIII do końca sierpnia każdego roku, w innym okresie – w miarę wolnych miejsc,
 • zajęcia stymulujące rozwój - zapisy telefoniczne po 15 VIII do końca sierpnia każdego roku, w innym okresie – w miarę wolnych miejsc,
 • psychoterapia dla młodzieży - zapisy w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc,
 • terapia rodzin, porady wychowawcze – zgłoszenia osobiste lub telefoniczne w miarę wolnych miejsc.

Zapisy na „Szkołę dla rodziców" prowadzonej według programu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły" - nabór przez cały rok, zapisy telefoniczne lub zgłoszenia osobiste, zajęcia rozpoczynają się z chwilą zebrania się grupy o odpowiedniej liczebności.

Pracownicy Poradni prowadzą zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży (TZA, zajęcia inne określone szczegółowe w ofercie Poradni na dany rok szkolny) – rozpoczynają się one z chwilą zebrania się grupy o odpowiedniej liczebności. Nabór na zajęcia trwa przez cały rok, zapisy telefoniczne lub zgłoszenia osobiste.

RODZAJE PROWADZONYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pracownicy Poradni prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i placówek

Każdorazowo rodzaje zajęć prowadzonych przez pracowników Poradni na terenie szkół i placówek w danym roku szkolnym są określone w Ofercie poradni dostępnej na stronie internetowej.

Szkoła/ placówka zainteresowana prowadzeniem przez pracownika Poradni zajęć na swoim terenie dokonuje pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania na realizację danej formy pomocy, uzasadniając potrzebę organizacji zajęć w szkole. Druki zgłoszeń znajdują się na stronie Poradni w zakładce: Oferta dla dzieci i młodzieży.

INNE DZIAŁANIA NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK:

Poradnia prowadzi w oparciu o pisemne zgłoszenia szkół i placówek:

 1. warsztaty dla nauczycieli

 2. spotkania dla rodziców, prelekcje i pogadanki

 3. warsztaty dla rodziców

 4. badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli.

Pełna oferta działań Poradni w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce: Oferta poradni

WNIOSKI O POMOC W OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW NAUKI DLA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły, przedszkola, placówki Poradnia pomaga w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.

Druk wniosku o pomoc w określeniu niezbędnych warunków nauki