Projekt „Poradnia równych szans

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

Zakończyliśmy realizację projektu 'Poradnia równych szans"

Celem projektu było zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego.

W ramach projektu organizowaliśmy:

- Zajęcia specjalistyczne dla 60 uczniów szkół podstawowych obejmujące:

 • Zajęcia stymulujące dla 8 uczniów klas II
 • Zajęcia dla 8 uczniów nadpobudliwych (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, socjoterapeutyczne, EEG Biofeedback)
 • Zajęcia stymulujące gotowość szkolną dla 8 dzieci
 • Zajęcia „Łatwe zadania” dla 16 dzieci z klas I/II mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych
 • Zajęcia dla 8 dzieci z wadami wymowy (nabór 4 dzieci we wrześniu 2011r. oraz 4 dzieci w styczniu 2012r.)
 • Zajęcia usprawniające percepcję wzrokową dla 12 dzieci z klas 0- I

- Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla 410 uczniów gimnazjum.

W ramach projektu prowadzone były spotkania z rodzicami dzieci objętych zajęciami.

Projekt był realizowany w okresie od września 2011r. do 15 lipca 2012r.

W ramach projektu „Poradnia równych szans” stworzona została strona internetowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie

Regulamin rekrutacji beneficjentów ostatecznych do Projektu: PORADNIA RÓWNYCH SZANS

Ankieta rekrutacyjna do projektu

Rezultaty realizacji projektu „Poradnia równych szans”:

W sumie 470 dzieci, w tym 229 dziewcząt skorzystało z zajęć prowadzonych przez pracowników Poradni.

Wnioski z badań prowadzonych w ramach realizacji programu „Poradnia równych szans” potwierdzają dobrą efektywność prowadzonych zajęć:

 • Badania prowadzone wśród uczestników zajęć,stymulujących rozwój dzieci z klas II wskazują na: usprawnienie percepcji słuchowej wśród 100% uczniów, percepcji wzrokowej u 63%, orientacji kierunkowo- przestrzennej u 100%, koordynacji wzrokowo - ruchowej u 25%, wzbogacenie wiadomości u 100%, polepszenie umiejętności szkolnych u 100% uczniów objętych zajęciami stymulującymi dla uczniów klas II. 50% rodziców stwierdziło również wzrost kompetencji społecznych dzieci.
 • Badania prowadzone wśród dzieci nadpobudliwych objętych cyklem zajęć (socjoterapeutyczne, EEG Biofeedback, korekcyjno - kompensacyjne) wskazują na: wzrost umiejętności komunikacyjnych u 100% uczestników, wzrost samoświadomości u 100% uczestników; wzrost umiejętności czytania u 87,5%, poprawę analizy i syntezy słuchowej u 100% uczestników.
 • Badania prowadzone wśród uczestników zajęć stymulujących gotowość szkolną potwierdzają, że u 100% uczestników wzrosła umiejętność wykorzystania zdolności intelektualnych w życiu; poprawa relacji z dorosłymi i rozwój zainteresowań wystąpiła u 87,5 %.
 • Badania w 2 grupach uczestników zajęć „Łatwe zadania” wskazują na: wzrost umiejętności w zakresie funkcjonowania percepcyjno - motorycznego u 100% uczniów z obu grup.
 • U uczestników zajęć z terapii logopedycznej: wada wymowy skorygowana u 37,5%, 100% uczestników posługuje się wyrazową mową opisową (na starcie tylko 50%), usprawnienie percepcji słuchowej (w zależności od poszczególnych funkcji od 75% do 100%).
 • U uczestników zajęć usprawniających percepcję wzrokową stwierdzono: zwiększenie sprawności koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz orientacji kierunkowej, spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, wzrost sprawności grafomotorycznej, poprawę zakresu pamięci wzrokowej u 100% uczestników zajęć
 • Prowadzone badania wśród uczestników zajęć „Moja przyszłość” z zakresu doradztwa zawodowego (badaniem objęto 410 uczestników zajęć) wskazują na to, że: 98% uczniów nigdy wcześniej nie uczestniczyło w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, dzięki którym miałoby możliwość poznania swoich predyspozycji zawodowych i umiejętności pomocnych przy wyborze szkoły; 97% uczniów stwierdziło, że dzięki zajęciom poznało swoje predyspozycje zawodowe; 98% uczniów uznało uzyskane informacje za pomocne przy wyborze szkoły.

Uzyskane rezultaty projektu przyczyniły się do zwiększenia możliwości dostępu do pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 470 dzieci objętych wsparciem. Projekt zapewnił możliwość poznania oferty Poradni, jej działania na stronie internetowej, docelowo umożliwił dostęp do materiałów edukacyjnych, druków i informacji na utworzonej stronie internetowej. Prowadzone w ramach Projektu zajęcia pozwoliły na poprawę koncentracji uwagi, wzrost umiejętności w zakresie czytania i pisania u dzieci ze szkół podstawowych objętych wsparciem. Projekt zapewnił również pomoc w wyborze drogi dalszego kształcenia i zawodu dla uczniów gimnazjum. Dodatkową wartością projektu była możliwość zastosowania w praktyce stworzonych przez pracowników narzędzi do oceny efektywności udzielanej pomocy.